CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Sunday, July 19, 2009

LATIHAN STRUKTUR BAB 5 TINGKATAN 5

1.Pada Julai 1950, bertempat di King's House telah berlaku perundingan antara British dengan wakil penduduk Tanah Melayu membawa kepada pembentukan sistem Ahli

a. Namakan seorang tokoh tempatan yang terlibat dengan peristiwa di atas
.................................... ( 1 markah )

b. Mengapakah British memperkenalkan Sistem Ahli?
i. ..........................................
ii. ......................................... ( 2 markah )

c. Mengapakah Majlis Raja-Raja Melayu dan wakil penduduk bersetuju menerima Sistem Ahli?
i. .......................................... ( 1 markah )

d. Berikan 3 ciri Sistem Ahli?
i. ..............................
ii. .............................
iii. ............................

e. Apakah kepentingan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah Melayu?
i. ............................................
ii. ...........................................
iii. ........................................... ( 3 markah )

Pakatan Murni melibatkan 3 kaum utama dan terbesar di Tanah Melayu iaitu Melayu,China dan India.

2. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni?
i. .............................................
ii. ............................................ ( 2 markah )

b. Apakah hasil rundingan UMNO-Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum?
i. ............................................
ii. ........................................... ( 2 markah )

c. Mengapakah konsep kerjasama kaum dalam satu parti melalui IMP gagal?
i. ............................................
ii. ........................................... ( 2 markah )

d. Mengapakah generasi hari ini patut memahami usaha pakatan murni tersebut?
i. .............................................
ii. ............................................ ( 2 markah )

e. Pada pendapat anda bolehkah pakatan murni ini menjadi asas kepada 1 malaysia?
i. ..............................................
ii. ............................................. ( 2 markah )

Monday, July 6, 2009

LATIHAN BAB 5 TINGKATAN 5BAB 5 TINGKATAN 5

SOALAN OBJEKTIF
Arahan: Pilih jawapan yang tepat bagi soalan-soalan di bawah.

Sistem X
Melatih penduduk Tanah Melayu tentang selok-belok pentadbiran Negara

1. Sistem X di atas merujuk kepada (ms 117)
A Sistem Ahli
B Sistem kabinet
C Sistem Residen
D Sistem penasihat

2. British telah melaksanakan sistem ahli di Tanah Melayu dari tahun 1951 hingga 1955.
Pihak British berharap dapat (ms 117)
A mewujudkan perpaduan kaum.
B mengukuhkan penjajahan British.
C memudahkan urusan pentadbiran negara.
D mengurangkan tekanan parti komunis Malaya.

British Mendapat persetujuan X


3.

British mengadakan rundingan dengan wakil-wakil penduduk


Sistem Ahli dilaksanakan

Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada (ms 117)

A UMNO
B Ratu British
C Majlis Raja-raja
D Persuruhjaya Tinggi British

4. Antara yang berikut, manakah portfolio yang diwujudkan di bawah Sistem Ahli?(ms 118)
I Pelajaran
II Kewangan
III Kesihatan
IV Dalam Negeri

A I,II dan III
B I, II dan IV
C I,III dan IV
D II, III dan IV

Ahli Bilangan
X 4
Melayu 3
Cina 1
India 1

5. Jadual di atas menunjukkan bilangan anggota dalam Sistem Ahli. X dalam jadual di atas merujuk kepada (ms 118)
A kaum Eropah
B pegawai British
C wakil pembangkang
D wakil Raja-raja Melayu X

Majlis Raja-Raja

9 Ahli


6. Rajah tersebut menunjukkan struktur Sistem Ahli.
X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialah (ms 117)

A Ratu British
B Gabenor British
C Gabenor Jeneral British
D Pesuruhjaya Tinggi British

7. Ahli-ahli yang dilantik dalam sistem Ahli berperanan untuk (ms 119)
I mengurus pentadbiran harian jabatan
II mencadangkan undang-undang yang berkaitan
III menggubal dasar-dasar baru untuk kepentingan rakyat
IV mengarah pegawai-pegawai kanan British melaksanakan dasar.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

8. Sistem Ahli dianggap sebagai perintis kepada proses perpaduan kaum di Tanah Melayu kerana (ms 119)
A rundingan antara kaum diadakan
B semua kaum diberi hak sama rata
C kerakyatan diberi kepada bukan Melayu
D pemimpinnya terdiri daripada pelbagai kaum
9. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum pada bulan Januari 1949
menandakan perubahan terhadap dasar UMNO.Mengapakah dasar UMNO berubah?(ms 120)
A Sedia berunding dengan pihak British
B Sanggup berunding dengan kaum lain.
C Membuka keahlian kepada kaum Cina dan India
D Menyetujui kerakyatan jus soli diberi kepada kaum lain.

10 Di bawah Sistem Ahli, undang-undang akan dibentangkan dalam (ms 118)

A Parlimen
B Majlis Raja-raja
C Majlis Perundangan Persekutuan
D Mesyuarat Mingguan Sistem Ahli.

Ahli Jumlah
Melayu 6
Cina 6
India 1
Sri Lanka 1
Serani 1
Eropah 1

11. Jadual di atas menunjukkan keanggotan wakil kaum-kaum dalam (ms 120)
A Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
B Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
C Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)
D Majlis Tindakan Bersama SeluruhMalaya (IMCJA)

12. UMNO bersetuju memberi Kerakyatan Negeri di Tanah Melayu dengan Syarat (ms 120)
A mereka sanggup menetap di Tanah Melayu
B permohonan dibuat melalui undang-undang
C ibu bapa mereka telah menjadi rakyat Tanah Melayu
D mereka menetap di tanah Melayu dalam tempoh tertentu

13. Pada tahun 1951, Dato’ Onn Ja’afar dikecam hebat oleh ahli-ahli UMNO.
Mengapa? (ms121)
A Pakatan dengan kuam bukan Melayu
B Cadangan membuka keahlian UMNO kepada semua kaum
C Rundingan dengan jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
D Setuju memberi kerakyatan jus Soli kepada bukan Melayu
14. Dato’ Onn Ja’afar telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) pada tahun 1951.
Antara berikut yang manakah menerangkan tentang parti tersebut? (ms 121)
I Terbuka kepad semua kaum
II Kerjasama kaum dalam sebuah parti
III Peka terhadap perubahan politik semasa
IV Sedia menangguhkan tuntutan kemerdekaan
A I, II dan III
B I, III dan IV
C I, III dan IV
D II,III dan IV

15. Mengapakah Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) gagal mendapat sambutan kaum Cina dan India? (ms 121)
I Mereka masih setia kepada negara asal
II IMP masih dipimpim oleh orang Melayu
III Semangat perpaduaan terlalu asing bagi mereka
IV Mereka enggan mengakui sebagai satu bangsa Tanah Melayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16. Pada bulan Februari 1953, Gabenor Jeneral Asia Tenggara, Malcolm MacDona;ld telah menubuhkan Persidangan Kebangsaan di King’s House, Kuala Lumpur. (ms121)
Apakah tujuan penubuhan persidangan tersebut?
A Merundingkan soal kerakyatan
B Mewujudkan kerjasama politik
C Merancang strategi menentang IMP
D Membincangkan persiapan kemerdekaan

17. Pada tahun 1953, Tunku Abdul Rahman bersama-sama pemimpin MCA telah menganjurkan konvensyen kebangsaan.
Apakah kesan daripada konvensyen tersebut? (ms 121)
A Parti Perikatan ditubuhkan
B British bimbang terhadap perpaduan Tanah Melayu
C Tunku Abdul Rahman dipilih sebagai Ketua Menteri
D Keahlian Parti Perikatan terbuka kepada semua kaum

Kerjasama UMNO
Kuala Lumpur dan
MCA Selangor
Wakil UMNO Wakil MCA
X Ong Yoke Lin

18. Berdasarkan Jadual di atas, tokoh X ialah (ms 122)
A Dato’ Mahmud Mat
B Tunku Abdul Rahman
C Dato’ Abdul Razak Yahya
C Dato’ Panglima Bukit Gantang

Jawatankuasa Pilihan Raya
X
UMNO
MCA
MIC

19. Pada tahun 1954 British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pilihan Raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan.
X dalam jadual di atas merujuk kepada (ms 122)
A Pas
B Parti Buruh
C Parti Negara
D Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)

20. Antara yang berikut, cadangan manakah yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Pilihan Raya kepada Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)? (ms122)
I 52 kerusi MPPmesti dipilih melalui pilihan raya
II 48 ahli MPP dilantik oleh pesuruhjaya Tinggi British
III Semua kerusi MPP hendaklah dipilih melalui pilihanraya
IV Dua pertiga kerusi MPP hendaklah dipilih melalui pilihan raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21. Dalam pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952, pakatan UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan.
Kemenangan tersebut membuktikan bahawa (ms 121-122)

A rakyat inginkan perpaduan
B rakyat senang dipengaruhi
C rakyat mahukan kemerdekaan
D Rakyat menyokong parti pelbagai kaum.

22. Pembentukan Sistem Ahli di Tanah Melayu berdasarkan model dari negara
(ms 117)
A Britain
B Afrika Selatan
C Rhodesia Utara
D Amerika Syarikat


Kerakyatan Negeri 1951

23. Kaum imigran boleh memohon kerakyatan di atas dengan syarat
(ms 120)
I lahir di Tanah Melayu
II fasih berbahasa Melayu
III berpendidikan Melayu atau Inggeris
IV Ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV


Suruhanjaya Reid
Isu-isu yang Dipertimbangkan
• Hak Istimewa orang Melayu
• Pewujudan kuasa autonomi negeri dalam bidang tertentu
• Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
• X

24. Berdasar maklumat di atas, X merujuk kepada (ms 125)
A Penyusunan undang-undang yang kukuh
B Perkhidmatan awam yang bersifat tempatan
C Pewujudan kerjasama antara kaum yang mantap
D Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat

25. Dalam pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada 27 Julai 1955, Parti Perikatan telah mengemukakan pelbagai manifesto.
Antara yang berikut, manakah manifesto tersebut? (ms 122)
I Pendidkan akan diwajibkan
II Kuasa mutlak raja akan dipulihkan
III Perkhidmatan awam akan bersifat tempatan
IV Kemerdekaan akan dicapai dalam tempoh empat tahun
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV26. Tunku Abdul Rahman telah mengadakan rundingan dengan kerajaan British di London dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Antara yang berikut, perkara manakah yang dipersetujui oleh kerajaan British? (ms 124)
I Hak istimewa orang melayu hendaklah dipertahankan oleh UMNO
II kaum bukan Melayu hendaklah taat setia kepada kerajaan Tanah Melayu
III Persekutuan Tanah Melayu akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957
IV Sebuah suruhanjaya bebas akan dibentuk untuk mengkaji perlembagaan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Memorandum daripada pelbagai pihak
Penggubalan Perlembagaan
Cadangan Suruhanjaya Reid diterbitan
X meneriama cadangan
Disahkan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan
Lahirlah Perlembagaan
Persekutuaan Tanah Melayu 1957
27. Rajah tersebut menunjukkan proses kemunculan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. X dalam rajah di atas ialah (ms 126)
A Kabinet 1955
B Majlis Raja-raja
C Parlimen British
D Yang di- Pertuan Agong

28. Mengapakah kerakyatan jus soli tidak dapat diterima oleh orang Melayu dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? (ms 126)
I Meningkatkan masalah sosial
II Melemahkan kedudukaan orang Melayu
III Memberi hak sama rata kepada semua kaum
IV Menambahkan jumlah penduduk Tanah Melayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV


29. raja-raja Melayu telah menerima prinsip kerakyatan Jus Soli dengan syarat kaum bukan Melayu (ms 126-127)
I menerima pakatan murni yang dibuat UMNO
II mengiktiraf kedudukaan istimewa orang Melayu
III mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
IV mengakui agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30. Pada pandapat anda, apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh British untuk menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri? (ms117-130)
I Menggalakkaan penubuhan parti-parti politik
II Mengadakan pilihan raya peringkat kerajaan tempatan
III Melantik Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri
IV Melantik pemimpin tempatan memegang jawatan dalam kerajaan
A I, II dan III
B I , II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


Tahun : 1950
Pertubuhan : Rural Industrial
Devolopment Authority
(RIDA)
Pengerusi : Dato’ Onn Ja’afar
31. Tujuan penubuhan institusi di atas ialah (ms 120)
A membangunkan kawasan kampung baru
B membangunkan kemudahan asas di luar bandar
C memajukan ekonomi dan pendidikan kaum Melayu
D menyusun petempatan masyarakat kawasan luar bandar yang berselerak


• Dato’ Mohd. Seth
• Encik Abdul Aziz Majid
• Dato’ Nik Ahmed Kamil
• Dato’ Panglima Bukit Gantang

32. Apakah peranan tokoh di atas dalam rundingan kemerdekaan di London pada tahun 1957?
(ms 123)
A Wakil Kerajaan
B Wakil Parti Perikatan
C Wakil Raja-raja Melayu
D Wakil orang-orang Melayu

33. Raja-raja Melayu bersetuju menerima kerakyatan secara Jus Soli. Apakah syarat-syarat yang harus diterima oleh orang bukan Melayu? (ms 126-127)
I Mengiktiraf amalan demokrasi
II Menerima kedudukan agama Islam
III Menerima kedudukan Raja-raja Melayu
IV Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


 Tokoh X
- Menteri kewangan yang pertama
- Mencetuskan idea Parti Perikatan
- Mendokong idea kerjasama kaum.

34. Berdasarkan maklumat di atas, tokoh X ialah (ms 131)
A Tun H. S. Lee
B Tan Cheng Lock
C E. E.C Thuraisingam
D Tun V. T. Sambanthan

Tokoh Gelaran
Tunku Abdul Rahman Bapa Kemerdekaan
Tun Abdul Razak X

35. Gelaran X dalam jadual di atas merujuk kepada (ms 131)
A Bapa Kemajuan
B Bapa Perpaduan
C Bapa Pendidikan
D Bapa Pembangunan
36. Apakah kesimpulan yang boleh dikaitkan dalam kenyataan di atas (ms 132)
A kemerdekaan negara perlu dipelihara
B bermufakat dalam membuat keputusan
C perpaduan membawa kemerdekaan kepada negara
D kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara dalam mentadbir

37. Perlaksanaan amalan demokrasi berparlimen dalam sistem pentadbiran Persekutuan Tanah
Melayu yang merdeka dapat dibuktikan melalui kewujudan (ms 127)
I Dewan Rakyat
II Dewan Negara
III Jemaah Menteri
IV Exco Kerajaan Negeri
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38.Pada pendapat anda, apakah aspek yang memberikan keyakinan kepada pihak British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada tahun 1957 ? (ms 117-123)
I Perpaduan kaum
II Kejayaan Sistem Ahli
III Kemenangan Parti Perikatan
IV Pengaruh gagasan Melayu Raya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


39. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 turut mengiktiraf Raja-raja Melayu sebagai pemerintah di peringkat negara dan negeri. Sistem tersebut dikenali sebagai (ms 127)
A Monarki Mutlak
B Raja berketurunan
C Raja berperlembagaan
D Sistem pembesar empat lipatan


Suruhanjaya Reid
40. Bagaimanakah suruhanjaya di atas menyiapkan cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? (ms 126)
I Mengadakan rapat umum
II Mendapat pandangan parti Perikatan
III Menerima memorandum raja-raja Melayu
IV menerima memorandum daripada orang perseorangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV