CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, May 4, 2009

BAHAGIAN KEDUA LATIHAN : BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA11. Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan…. (Hlm.6)

A kestabilan politik
B keluasan kawasan
C kepakaran penduduk
D kelangsungan bekalan makanan

12. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? (Hlm.8)

A Mengelakkan ancaman binatang
B Menyediakan sumber pengangkutan
C Kelangsungan bekalan makanan
D Mengalakkan perdagangan antarabangsa

Tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai


13. Manusia memilih kawasan lembah sungai kerana sungai (Hlm.8)

I dianggap keramat
II dijadikann jalan perhubungan
III digunakan untuk pertanian
IV digunakan untuk penternakan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


14. Antara berikut yang manakah ciri-ciri penting untuk mencapai ketamadunan? (Hlm.5-8)

I Persamaan taraf sosial
II Petempatan kekal
III Peningkatan ekonomi
IV. Kehidupan berorganisasi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


Peningkatan penduduk membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih besar


15. Apakah yang diperlukan dalam mengendalikan masyarakat besar yang dimaksudkan di atas ?
(Hlm.6)

A Petani
B Pendeta
C Artisan
D Pemimpin


.Sumeria . Assyria
.Akkad . Chaldea


16. Apakah persamaan senarai di atas ? (Hlm.11)

A Tamadun awal dunia
B Kerajaan Mesopotamia
C Negara kota Mesopotamia
D Pelabuhan antarabangsa

17. Setiap Negara kota di Mesopotamia mempunyai kerajaan yang berasingan tetapi mereka saling
bersatu tenaga untuk (Hlm.11)

A menentang musuh dari luar
B membina system pengairan
C memajukan perdagangan
D mengukuhkan kedudukan raja

Kish Nippur Lagash Ur


18. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada Negara kota di atas ? (Hlm.11)


I Kawasan utama mempunyai pusat kota,tembok kota,luar kota dan pelabuhan
II Di dalam istana terdapat istana,rumah kediaman dan rumah kedai
III Rumah ibadat menjadi lambing kekayaan negara kota
IV Setiap Negara kota mempunyai kubu pertahanan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Mengapakah Raja Narasmin dari kerajaan Akkad mengisytiharkan dirinya sebagai ‘Raja Empat
Penjuru Alam’ (Hlm.13)

A Baginda wakil tuhan di bumi
B Baginda berjaya membina ziggurat
C Baginda berjaya menguasai wilayah yang luas
D Baginda berjaya membina Taman Tergantung Babylon

20. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan epik Gilgamesh ? (Hlm.15)

A Falsafah hidup
B Kemajuan ekonomi
C Ramuan perubatan
D Kesan peperangan

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SOALAN OBJEKTIF1. Antara berikut yang manakah menerangkan Zaman Pra Sejarah ? (Hlm.2)

A Manusia masih belum mempunyai kepercayaan
B Manusia masih belum mengenali sistem tulisan
C Manusia masih belum mengenali alat batu
D Manusia masih belum mempunyai petempatan

2. Ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik ialah (Hlm.2)

I Hidup secara nomad
II Berdagang secara system barter
III Membuat peralatan daripada logam
IV Bergantung kepada sumber makanan yang tumbuh liar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Apakah kegiatan utama masyarakat Zaman Paleolitik? (Hlm.2)

A Memburu binatang
B Menanam padi huma
C Menjual hasil-hasil hutan
D Membuat barangan tembikar


Manusia pada zaman Paleolitik berpindah randah


4. Berdasarkan pernyataan di atas, kenapakah mereka berpindah randah? (Hlm.2)

A Mereka berpegang teguh kepada kepercayaan
B Mereka bergantung kepada binatang buruan
C Mereka tidak tahu bercucuk tanam
D Mereka tidak mempunyai tanah

5. Apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat sebelumnya? (Hlm.2)

I Bercucuk tanam
II Hidup bermasyarakat
III Tinggal di gua batu kapur
IV. Tahu menghasilkan tembikar

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6. Apakah alat penting yang merupakan ciptaan masyarakat Neolitik? (Hlm.2)

A Alat Kayu
B Alat Batu
C Alat logam
D Alat tembikar‘Civilization’ berasal daripada bahasa Greek dan
mempunyai kaitan dengan makna tamadun


7. Apakah makna sebenar ‘ civilization’ ? (Hlm.4)

A Bandar
B Daerah
C Kawasan
D Perkampungan

8. Menurut masyarakat Barat tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah.
Apakah unsur-unsur lahiriah yang dititikberatkan? (Hlm.5)

I Penulisan
II Kesenian
III Kepercayaan
IV Pembandaran

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9. Mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh ? (Hlm.5)

A Berasaskan ilmu logik
B Menggalakkan persaingan ilmu
C Mengutamakan pembangunan lahiriah
D Mengimbangi pembangunan rohaniah dan fizikal

10. Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang sesebuah masyarakat yang bertamadun ?
(Hlm.5)

I Keunikan senibina
II Ketinggian tatasusila
III Keluhuran kebudayaan
IV Kemajuan perkampungan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV