CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, April 7, 2009

SOALAN STRUKTUR 2


2 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat telah menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan di Asia Tenggara hingga menyebabkan kebangkitan nasionalisme di kalangan mereka.

(a)Apakah dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh penjajah ke atas negara berikut?

(i) Indonesia :

(ii) Filipina :
[ 2 markah ]

(b)Nyatakan isu-isu pendidikan yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme.
[ 2 markah ]

(c) Berikan nama akhbar di Tanah Melayu yang meniup semangat nasionalisme.

[ 1 markah ]

(d)Bagaimanakah peranan agama telah membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?
[3 markah ]
(e)Apakah iktibar yang dapat diperolehi daripada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. (3 markah )

SOALAN STRUKTUR 1


BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1. Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara,sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja.

(a) Berikan tiga ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di
Negara-negara Asia Tenggara.[3 markah]
(b) Mengapakah sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina? ( 1 MARKAH )
(c) Apakah impak kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma III? ( 1 MARKAH )
(d) British telah memperkenalkan pelbagai perubahan di Tanah Melayu.
Nyatakan. ( 3 MARKAH )
(e) Pada pandangan anda,mengapakah Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat
Barat dalam pentadbiran beliau? ( 2 MARKAH )